Dzień: 07.06.2020r. Imieniny: Ariadny, Ciechomierza, delfiny, Gustawa,…

Aktualności

Zapraszamy na XXV Sesję Obornickiej Rady Seniorów

Serdecznie zapraszamy na XXV Sesję Obornickiej Rady Seniorów I kadencji 2014-2018, która odbędzie się 7 marca 2018 r. o godz. 10.00 (środa) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Plan Pracy Obornickiej Rady Seniorów na rok 2018, przygotowany przez Zespół Roboczy ds. Opracowania Planu Pracy:
 • dyskusja,
 1. Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji Planu Pracy Obornickiej Rady Seniorów na rok 2018.
 2. Opieka medyczna nad obornickimi seniorami w ramach NFZ – Ocena poziomu opieki zdrowotnej osób starszych w mieście i gminie Oborniki aktualna sytuacja, informacja od przedstawicieli NFZ w Poznaniu, Dyrekcji Szpitala oraz Starostwa Powiatowego w Obornikach:
 • informacja o możliwościach utworzenia poradni geriatrycznej oraz oddziału opieki paliatywnej w Powiatowym Szpitalu w Obornikach – przygotowanie uchwały do władz miasta, powiatu, województwa wielkopolskiego,
 • upowszechnianie informacji na temat roli „KOPERTY ŻYCIA” i kolportaż KOPERT w środowisku samotnych seniorów,
 • usprawnienie organizacji rejestracji do specjalistów, propozycje jej doskonalenia na poziomie przychodni i poradni,
 • opieka nad ludźmi z demencją – poradnie specjalistyczne,
 • dostępność do usług rehabilitacyjnych dla osób starszych,
 • szersza informacja dla osób starszych, o akcjach badań profilaktycznych prowadzonych przez placówki służby zdrowia (publiczne, niepubliczne),
 • darmowe szczepienia przeciw grypie dla seniorów w ramach Karty Seniora – informacja Burmistrza.
 1. Wystąpienie do Burmistrza Obornik z wnioskiem o uruchomienie stołówki dofinansowanej częściowo ze środków społecznych dla seniorów i osób samotnych w centrum Obornik – TANIE OBIADY DLA SENIORÓW:
 • przeprowadzenie konsultacji w prasie lokalnej o potrzebie uruchomienia stołówki,
 • miesięczne karnety,
 • przeprowadzenie rozmowy z właścicielami lokali gastronomicznymi z terenu miasta i gminy o możliwościach przygotowywania obiadów.
 1. Podjęcie uchwały o utworzenie w Obornikach stołówki: „TANIE OBIADY DLA SENIORÓW”.
 2. Wystąpienie do Burmistrza Obornik z wnioskiem o ponowne podjęcie działań dot. uruchomienia usług opiekuńczych typu: TELEOPIEKA w Gminie Oborniki:
 • ponowny przegląd ofert firm oferujących sprzęt do sprawowania zdalnej opieki – przycisk bezpieczeństwa nad osobami chorymi, samotnymi, seniorami, szczególnie:
 • osoby w podeszłym wieku,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby przewlekle lub czasowo chore wymagające stałego dozoru, po udarach, po zawałach,
 • osoby niesamodzielne pozostające bez opieki.
 1. Wystąpienie do Burmistrza Obornik z wnioskiem o utworzenie cyklicznego corocznego konkursu – „Miejsce Przyjazne Seniorom w Gminie Oborniki”, w ramach przyznanego przez WHO tytułu: MIASTO PRZYJAZNE STARZENIU.
 • głównym celem konkursu jest promowanie i ukazanie miejsc przyjaznych seniorom znajdujących się na terenie Gminy Oborniki: kawiarni, sklepów, aptek, punktów usługowych, instytucji: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców, poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy, w których osoby starsze czują się miło i  swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane,
 • wybór komisji konkursowej – opracowanie regulaminu, zasad przyznawania certyfikatu,
 • przyznanie certyfikatu – wręczenie podczas II Obornickiego Weekendu Seniorów,
 • szeroka informacja o działaniach na rzecz seniorów i o działaniach samych seniorów w różnych sferach życia społecznego,
 • inicjowanie i wzmacnianie wszelkich działań na rzecz poprawy społecznego wizerunku starości poprzez współpracę z mediami.
 1. Podjęcie uchwały o utworzenie cyklicznego corocznego konkursu – „Miejsce Przyjazne Seniorom w Gminie Oborniki”, w ramach przyznanego przez WHO tytułu: MIASTO PRZYJAZNE STARZENIU.
 2. Wystąpienie do Burmistrza Obornik z zapytaniem: „ jakie są propozycje dot. budynku przy ul Jagiellońskiej nr 1, w Obornikach,  przekazanego przez Starostę Powiatu?
 3. Przekazanie informacji dotyczących:
 • ścieżek rowerowych w Gminie Oborniki – mapa,
 • miejsc do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla seniorów w Gminie Oborniki –
 • dostępności do bazy sportowo- rekreacyjnej dla seniorów na terenie miasta -fotografie, lokalizacja. z prośbą udostępnienie na stronie: https://seniorzy.oborniki.pl/.
 1. Bieżące uwagi i propozycje Obornickich Seniorów, zebrane podczas dyżurów radnych oraz pisemnych wniosków mieszkańców Obornik przekazanych do Biura Rady.
 2. Bieżące uwagi i propozycje Obornickich Seniorów, dostarczone do skrzynki propozycji i wniosków mieszczącej się w Urzędzie Miejskim( informacja Zespołu VI).
 3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Obornickiej Rady Seniorów.
 4. Wolne głosy – zapytania i propozycje radnych.
 5. Zamknięcie sesji.