Dzień: 17.06.2021r. Imieniny: Adolfa, Adolfy, Aliny, Drogomysła,…

Aktualności

Kadencja dobiegła końca

Uroczystymi podziękowaniami zakończono działalność pierwszej kadencji Obornickiej Rady Seniorów. Za czteroletnią pracę wyrazy wdzięczności przekazał Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, który podkreślał, jak ważną rolę doradczą spełniła odchodząca rada. Wskazywał na problemy i potrzeby osób starszych, a jednocześnie podkreślał ogromne zaangażowanie, rozliczne inicjatywy i sukcesy naszych radnych seniorów.

 Swoje podziękowania przekazali również sami radni, w imieniu których mówił Przewodniczący Eugeniusz Kierstan. Dziękował on zarówno burmistrzowi, wspierającemu senioralną działalność dziekanowi Józefowi Kamzolowi, a także wszystkim osobom zaangażowanym w inicjatywy powstałe z myślą o obornickich seniorach.

Ważnym punktem spotkania była analiza czteroletniej działalności ORS, a ta wygląda imponująco. Zacznijmy jednak od początku. Obornicka Rada Seniorów powołana została w 2014 r. na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Obornikach. W skład Obornickiej Rady Seniorów wchodziło 21 radnych reprezentujących osoby, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie gminy Oborniki. Kadencja Rady trwała 4 lata. Rada miała swojego koordynatora (Przewodniczącego Rady Miejskiej w Obornikach), którego zadaniem było wspieranie i pomoc w rozwiązywaniu trudności.

Głównym celem Obornickiej Rady Seniorów było służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz gminy. Rada współpracowała z różnymi jednostkami zarówno gminnymi, jak i powiatowymi, instytucjami kultury, sołectwami oraz wszystkimi organizacjami w gminie Oborniki, które działają na rzecz osób starszych (np.: Uniwersytetem Trzeciego Wieku; Związkiem Emerytów i Rencistów; Obornickim Centrum Sportu; Obornickim Ośrodkiem Kultury; Ośrodkiem Pomocy Społecznej; Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; Obornicką Spółdzielnią Mieszkaniową; Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji; rodzinnymi ogrodami działkowymi, parafiami, przychodniami lekarskimi, obornickim szpitalem). Obornicka Rada Seniorów działała bardzo aktywnie. Od początku kadencji odbyła 29 sesji, podjęła 37 uchwał, które przekazała do realizacji Burmistrzowi Obornik.

Ponadto złożyła szereg wniosków i zainicjowała wiele przedsięwzięć.

DYŻURY

W każdy wtorek radni pełnili w Urzędzie Miejskim dyżury przyjmując mieszkańców z wnioskami i uwagami dotyczącymi poprawy jakości życia seniorów w gminie Oborniki.

SKRZYNKA POMYSŁÓW I WNIOSKÓW SENIORÓW

W Urzędzie Miejskim w dostępnym miejscu umieszczono skrzynkę, do której mieszkańcy mogli składać na piśmie propozycje i wnioski kierowane do Obornickiej Rady Seniorów.

UDZIAŁ W KOMISJACH

Wydelegowani członkowie ORS uczestniczyli z głosem doradczym w pracach powiatowych i gminnych komisji: Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku; Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych; Społecznej Komisji Mieszkaniowej; Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; komisjach stałych Rady Miejskiej w Obornikach.

PROMOCJA DZIAŁAŃ NA RZECZ OBORNICKICH SENIORÓW

Obornicka Rada Seniorów opracowała swoje logo, redagowała jedną stronę wydawanego przez Urząd Miejski miesięcznika „Nasze Oborniki”, miała swoją zakładkę na stronie internetowej Gminy Oborniki, ponadto na jej wniosek opracowana została strona internetowa Obornickiej Rady Seniorów www.seniorzy.oborniki.pl.

KOPERTA ŻYCIA

Na wniosek Obornickiej Rady Seniorów realizowane jest przedsięwzięcie „Koperta Życia”; wydano ponad 2 tys. kopert.

OBORNICKA KARTA SENIORA

Program kierowany jest do osób 60+; do tej pory wydano już ponad 4,5 tys. kart, dzięki którym ich posiadacze mogą korzystać z wielu zniżek oferowanych przez 66 partnerów programu. Ponadto posiadaczom karty Burmistrz Obornik przyznaje 50% bonifikaty od stawki czynszu dzierżawnego, a w okresie jesiennym zainteresowane osoby mogą skorzystać z darmowych szczepionek przeciwko grypie. Od 1 stycznia 2017 r. posiadacze karty mogą korzystać z darmowych przejazdów komunikacją gminną.

POMOC

W ramach pomocy dla obornickich seniorów Burmistrz Obornik wyznaczył pracownika w Urzędzie Miejskim, który pomaga osobom starszym w rozwiązywaniu ich drobnych problemów utrudniających życie; seniorzy korzystać mogą również z pomocy prawnej w Urzędzie Miejskim.

KURSY JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE

Na wniosek Obornickiej Rady Seniorów Burmistrz Obornik pomógł w przeprowadzeniu dla seniorów bezpłatnych kursów językowych i komputerowych.

ANKIETY

członkowie Obornickiej Rady Seniorów przygotowali i przeprowadzili ankietę dotyczącą opieki i spraw społecznych.

INTEGRACJA POKOLEŃ – DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Z inicjatywy Obornickiej Rady Seniorów w przedszkolach i szkołach podstawowych zorganizowany został konkurs plastyczny „Jak ostrzec babcię, dziadka i ludzi starszych przed niebezpieczeństwem”. Nagrodzone prace opublikowane zostały w kalendarzu dla seniorów na 2018 rok. Zostały też opracowane ulotki informacyjne dla obornickich seniorów.

GMINA OBORNIKI CZŁONKIEM WIELKOPOLSKIEGO KLASTRA SENIORA

Od 3 marca 2017 r.; Rada Miejska w Obornikach wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Oborniki do Wielkopolskiego Klastra Seniora w celu podejmowania działań służących rozwojowi polityki senioralnej, w tym programu „Senior 2030”.

GMINA OBORNIKI W SIECI MIAST PRZYJAZNYCH STARZENIU WHO

Z inicjatywy Obornickiej Rady Seniorów złożony został wniosek o przyjęcie Gminy Oborniki do Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu WHO; wniosek został rozpatrzony pozytywnie; przynależność Gminy Oborniki do prestiżowej Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu WHO umożliwi wymianę cennych doświadczeń z zakresu polityki senioralnej. Ułatwi również wypracowanie lokalnej strategii działania na rzecz zaspokajania potrzeb osób starszych

w obszarach wskazanych w założeniach programowych.

KLUB „SENIOR+”

Dzięki staraniom Obornickiej Rady Seniorów w Obornikach działa Klub „Senior+”; wniosek Gminy Oborniki o dofinansowanie przedsięwzięcia został pozytywnie rozpatrzony; Rada Miejska w Obornikach podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+”),

JESIENNY WEEKEND SENIORÓW

We wrześniu 2017 i 2018 z inicjatywy Obornickiej Rady Seniorów zorganizowano Jesienny Weekend Seniorów, który miał na celu aktywizację osób starszych; w ramach imprezy zaplanowano m.in.: biesiadę wspomnień, marsz kapeluszy, występy muzyczne, doradztwo zdrowotne; impreza ma być imprezą cykliczną, odbywającą się co roku we wrześniu),

MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM W GMINIE OBORNIKI

Z inicjatywy Obornickiej Rady Seniorów Burmistrz Obornik ogłosił konkurs, którego głównym celem jest promowanie miejsc przyjaznych seniorom, działających na terenie Gminy Oborniki: kawiarni, sklepów, aptek, punktów usługowych, instytucji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych.

WNIOSKI

Obornicka Rada Seniorów występowała nie tylko do Burmistrza Obornik z różnymi wnioskami dotyczącymi poprawy jakości życia osób starszych, ale również do różnych instytucji i podmiotów, np. wystąpiła do właścicieli obornickich marketów o zwiększenie ilości miejsc dla osób niepełnosprawnych na parkingach przed sklepami.