Dzień: 10.07.2020r. Imieniny: Almy, Amelii, Armelii, Budziwoja,…

Aktualności

Burmistrz Tomasz Szrama otrzymał absolutorium

W środę, 24 czerwca odbyła się absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej. Ze względu na trwającą pandemię obradowano zdalnie.

Najważniejszymi punktami było głosowanie nad wotum zaufania oraz absolutorium Burmistrza Obornik. Absolutorium jest powiązane ściśle z procedurą budżetową. Stanowi wyraz akceptacji rady dla sposobu wykonania budżetu przez burmistrza. Wiąże się z odpowiedzialnością jaką ponosi on z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej gminy. Podejmując decyzję o udzieleniu absolutorium Rada Miejska, zgodnie z przepisami uwzględnia sprawozdania z wykonania budżetu i finansowe, opinię regionalnej izby obrachunkowej, informację o stanie gminnego mienia oraz stanowisko komisji rewizyjnej. Wotum zaufania natomiast jest ustosunkowaniem się Rady Miejskiej do informacji przedstawionych przez burmistrza w raporcie o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności w poprzednim roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady.

Wotum zaufania przyznano Burmistrzowi Obornik Tomaszowi Szramie bez głosu sprzeciwu. Wstrzymała się jedynie czwórka radnych: Andrzej Walkowski, Renata Małyszek, Wiesław Garbarz i Tomasz Kamiński. Głosowanie odbyło się po akceptacji przez Radę Miejską przedstawionego Raportu o Stanie Gminy za rok 2019.

Głosowanie nad absolutorium poprzedziła natomiast przygotowana przez skarbnik Joannę Gzyl obszerna prezentacja dotyczącą wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz omówienie kondycji finansowej gminy. Wydatki i dochody wskazujące, iż Gmina Oborniki ubiegły rok zakończyła z nadwyżką budżetową udokumentowane zostały raportami, poddanymi wcześniej analizie Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Zarówno Komisja Rewizyjna, jak i RIO ustosunkowały się do przedstawionych rozliczeń pozytywnie. Dane uzupełniła informacjami o stanie gminnego mienia kierownik wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego Katarzyna Bach-Rydzewska.

Konsekwencją akceptacji przedstawionych rozliczeń i stanu Gminy Oborniki było jednogłośne przyznanie Burmistrzowi Obornik Tomaszowi Szramie absolutorium.